onko

Táto stránka presahuje rámec biorezonancie. Tu biorezonancia, ako pomocná metóda v súčinnosti s modernými medicínskymi poznatkami dopĺňa celkový prístup v pomoci pri liečbe týchto ochorení.

Aj napriek nesporným pokrokom v poznaní stále narážame na fakt, že vznik ochorenia a jeho priebeh nie je uspokojivo vysvetlený. Informácie na tejto stránke sú rozdelené na:


  1. Stručné vysvetlenie čo je rakovinová bunka, ako vzniká, čím sa líši o normálnej
  2. Prečo je dôležité hovoriť aj o tzv. CSCs ( carcinoma stemcells ) https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/cancer-stem-cell
  3. Nádorové mikroprostredie
  4. Čo je možné okrem klasickej (chemo, radio, chirurgia, biologic, imuno ) liečby urobiť na zlepšenie kvality života


1.      Stručné vysvetlenie čo je rakovinová bunka, ako vzniká, čím sa líši o normálnej

Kancerogenéza ( vznik rakoviny ) je zložitý viacstupňový proces. Stále existuje množstvo teórií, ktoré berú do úvahy prostredie, genetiku, metabolizmus atď. To znamená, že na vzniku sa podieľa množstvo faktorov a zatiaľ nie je presne stanovená ich dôležitosť ani z hľadiska vzniku ani z hľadiska liečby. Rakovina je rastúci zdravotný problém, ktorý si vyžaduje naliehavú reakciu na jej kontrolu. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (GLOBOCAN) očakáva do roku 2040 27,5 milióna prípadov rakoviny ročne. Tieto hodnoty predstavujú nárast o 61,7 % v porovnaní so súčasnými štatistikami. V súčasnosti sú pacienti s rakovinou závislí hlavne od konvenčných protirakovinových terapií vrátane chirurgického zákroku, rádioterapie a chemoterapie. Okrem toho sa uvádza, že mnohé prírodné produkty rastlinného pôvodu zohrávajú priamu úlohu pri prevencii a liečbe rakoviny.

Počet buniek v ľudskom tele sa odhaduje na viac ako 100 biliónov. Každá rakovina začína zmenenou bunkou, ktorá unikla dohľadu kontrolného systému. Neoplastická transformácia buniek môže vzniknúť spontánne ako výsledok náhodných mutácií, preskupovania génov, alebo ju môžu vyvolať fyzikálne, chemické, ale aj biologické faktory.

K chemickým karcinogénom zaraďujeme napríklad aflatoxíny, anilínové farbivá, nitráty, azbest, vinylchloridy, polychlórované bifenyly, rôzne pesticídy a iné. Z fyzikálnych karcinogénov sú to najmä rôzne typy žiarenia. Biologické faktory predstavujú onkogénne vírusy a rôzne faktory spôsobujúce chronický zápal. Vírusy sa podieľajú až 15% na vzniku nádorov celkovo vo svete.

Mutácie sa často vyskytujú na tzv. onkogénoch (napr. src, myc, ras) a tumor-supresorových génoch (napr. BRCA, Rb-1, p53). V nádorových bunkách sa následne mení energetický metabolizmus bunky, hlavne metabolizmus glukózy.

V súvislosti s tým sa popisuje Pasteurov a Warburgov efekt ktorý je spojený s nadmerným vychytávaním glukózy nádorovými bunkami za účelom zrýchleného rastu. Pretože cievny systém nie je schopný takto zmenené bunky dostatočne okysličiť, tieto bunky menia svoj metabolizmus a tým menia aj podmienky vo svojom okolí. Zmenou podmienok v okolí sú čiastočne chránené pred imunitným systémom a ten má značne sťaženú úlohu pri ich rozpoznaní.

Tak isto rozdiely medzi nádorovými a normálnymi bunkami sú malé a imunitný systém ich často nerozpozná. Pomocné sú nádorovo-špecifické povrchové antigény. Rozlišujeme dve kategórie takýchto antigénov: antigény špecifické pre nádory(TSA - Tumor Specific Antigens) a antigény asociované s nádormi(TAA- Tumor Asociated Antigens). Je nutné podotknúť, že ani antigénna abnormalita nádorovej bunky ešte neznamená, že ju imunitný systém rozpozná a zlikviduje.

https://www.cell.com/fulltext/S0092-8674(11)00127-9

2.       Prečo je dôležité hovoriť aj o tzv. CSCs ( carcinoma stemcells )

Tzv. rakovinové kmeňové bunky predstavujú zvláštnu populáciu buniek, ktorých úlohou je zabezpečenie prežitia zmenených buniek. Často odolávajú chemoterapii, radioterapii a sú veľmi ťažko zachytiteľné aj pri opakovaných vyšetreniach. Podieľaju sa na metastazovaní primárneho nádoru a na opakovanom návrate tumorózneho bujenia. Viac na odkaze

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/cancer-stem-cell

3.       Nádorové mikroprostredie a vnútronádorová heterogenita

Vnútronádorová heterogenita predstavuje hlavnú prekážku pri liečbe rakoviny, vrátane konvenčnej chemoterapie, imunoterapie a cielených terapií. Mutácie, chromozomálne aberácie a epigenetická dysregulácia, ako aj mikroenvironmentálne selekčné tlaky súvisiace s dostupnosťou živín a kyslíka, imunitnou infiltráciou a procesmi imunoeditácie môžu viesť k obrovskej fenotypovej variabilite v nádorových bunkách. 

Nádory predstavujú komplexný heterogénny systém zložený jednak zo samotných rakovinových buniek, ale aj z rôznych nemalígnych typov buniek vrátane buniek imunitného systému, nádorovo asociovaných fibroblastov, vaskulárnych a lymfatických endotelových buniek. Všetky tieto typy buniek aktívne spolupracujú na progresii nádorového ochorenia a spolu vytvárajú tzv. nádorové mikroprostredie. Zvýšená expresia receptorov pre rastové faktory na povrchu rakovinových buniek im zabezpečuje zvýšený prísun potrebných rastových faktorov a proliferačných signálov. Kontrolné mechanizmy nedokážu zabrániť nekontrolovanej proliferácii rakovinových buniek a tým rakovinové bunky ignorujú rastové inhibičné signály. Zvýšená produkcia rastových faktorov v nádorovom mikroprostredí, ako napríklad VEGF, aktívne podporuje angiogenézu v nádorovej mase a blokuje protinádorovú imunitu vrátane inhibície procesu dozrievania dendritických buniek a aktivácie T buniek. Prostredníctvom zvýšenej produkcie zápalových cytokínov a proangiogénnych faktorov dochádza k zápalovému procesu v nádore a k zvýšenej migrácii buniek zodpovedných za opravu poškodených tkanív, ako sú napríklad imunosupresívne nádorovo asociované M2 makrofágy. Zvýšená produkcia proteolytických enzýmov a enzýmov degradujúcich extracelulárnu matrix, či už rakovinovými bunkami, ale aj nádorovo asociovanými nemalígnymi bunkami, podporuje invazívnosť rakovinových buniek do okolitého tkaniva.

Rast niektorých mikrometastáz môže byť kontrolovaný prostredníctvom systémových supresorových faktorov produkovaných primárnym nádorom. Takýto typ mikrometastáz potom vykazuje zvýšený rast až po resekcii primárneho nádoru. Na druhej strane, niektoré typy nádorov, ako napríklad melanómy alebo karcinómy prsníka, produkujú mikrometastázy, ktoré sú v stave latencie aj desiatky rokov po resekcii, prípadne farmakologickom odstránení primárneho zdroja. Tieto typy mikrometastáz môžu začať vykazovať zvýšenú aktivitu vplyvom zmeny celkového systémového prostredia, napríklad pri oslabení celkovej imunity pacienta. Rakovinové bunky dokážu prostredníctvom zvýšenej produkcie imunosupresívnych cytokínov a iných imunosupresívnych faktorov účinne inhibovať funkciu efektorových buniek imunitného systému a celkovú protinádorovú imunitu. Ďalej dokážu efektívne polarizovať naivné T bunky na regulačné T bunky a klasicky aktivované, prozápalové fagocytujúce M1 makrofágy na protizápalové, alternatívne aktivované M2 makrofágy, ktoré významne prispievajú k budovaniu nádorového mikroprostredia a k angiogenéze. Vplyvom imunosupresívnych faktorov dendrické bunky nie sú schopné funkčne dozrieť a prezentácia antigénov takými dendritickými bunkami vedie k navodeniu T bunkovej tolerancie a k vzniku anergických T buniek.

4.       Čo je možné urobiť na zlepšenie kvality života

Aby zvolený postup bol čo najúčinnejší je potrebné zdôrazniť, že na liečbe sa podieľa okrem medicíny aj pacient.

Na vzniku daného ochorenia sa podieľa viac faktorov a preto  aj liečbu treba viesť z viacerých pohľadov.

V prípade pacienta okrem základnej liečby je to hlavne zmena životného štýlu (strava, fajčenie, stres, pohyb), niekedy aj prostredia (práca, bývanie) atď. Pre čo najpresnejšiu diagnostiku je vhodné aj zváženie sekvenovania mutácií rakovinového génu, Tu ale často chýba štandardizácia testovania a výsledkov. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31774959/


Čo sa týka pomocných prípravkov, tu treba upozorniť na fakt, že u mnohých sú vedecké dôkazy založené buď na tkanivových kultúrach alebo štúdiách na zvieratách ( často myš alebo potkan ). Na ľuďoch z etického hľadiska je štúdií a vedeckých dôkazov pomenej a základný problém sú aj vstupné kritéria, aby štúdia mohla byť dôkladne overená. Vstupné kritéria znamenajú, že do štúdie by mali vstupovať pacienti s približne rovnakým štádiom ochorenia, a každá klinická štúdia svoje kritéria presne definuje. Tento fakt značne obmedzuje počty pacientov pre pomocné prípravky.

https://www.noisk.sk/lekar/veda-a-vyskum/klinicke-skusania


Niekoľko príkladov pre pomocné prípravky:

Metformin - dávka 1500 až 2250 mg denne ( pri recidívach sa účinok znižuje )

https://academic.oup.com/carcin/article/40/7/871/5292622

Manoza - jednoduchý cukor

Imelo: viac výrobcov napríklad

ISCADOR M (Malus = apple tree)

ISCADOR P (Pinus = pine tree)

ISCADOR Qu (Quercus = oak tree)

V závislosti na ktorom strome je imelo pestované závisí aj jeho použitie. Viac na

https://www.iscador.com/en/mistelpraeparate/product-range.html

Megadávky C vit. v injekčnej forme ( až 1,5 g/ kg 3 dni za sebou pri chemo )

TČM - medicinálne huby ( Reishi, Enoki, Coriolus, Agaricus, Čaga atď ) - hlavne stimulácia imunitnej odpovede

https://www.superionherbs.cz/coriolus/

https://www.youtube.com/watch?v=pXHDoROh2hA&t=6s

Modifikovaný citrus pectin - galektin 3 inhibitor -

Viac na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4662425/

B17 vitamin - amygdalin ( laetril ) stále diskutovaný z hľadiska toxicity a účinnosti

Produkty obsahujúce bergamot 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29626418/

Doxycyclin v kombinácii s Azytromycinom - účinok na mitochondrie + vit C - hlavne pri kombinácii s chemo

viď https://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2019-10/doxycycline-treatment-early-breast-cancer

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6520007/

Onkolytické vírusy: tak ako vedia spôsobovať tumorózne zmeny, tak po zmene vlastností niektorých vírusov sa dá s ochorením bojovať. Úspešná je liečba hlavne pri menej rozvinutých formách ochorenia

viac na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7126325/table/tbl1/?report=objectonly

Sóda bikarbona: stále nejasný spôsob podávania, biologická dostupnosť (v mieste Tu ložiska), dávka a miera toxicity. Na ovplyvnenie kyslého mikroprostredia v okolí tumoru sa skúšajú aj iné prípravky napríklad prípravky ovplyvňujúce kyslosť v žalúdku. Je ale otázne nakoľko dokážeme ovplyvniť kyslé prostredie priamo v okolí tumorózneho ložiska.

Viac na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7249593/

Melatonin 20 mg denne

Mebendazol - antiparazitikum

https://www.researchgate.net/publication/352654045_Albendazole_and_Mebendazole_as_Anti-Parasitic_and_Anti-Cancer_Agents_an_Update

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4096024/

Diferiprone( liek Ferriprox ): vplyv na mitochondrie

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03630260600642450

Fisetin - flavonoid ( v kombinácii s chemoterapiou )

A iné

( pozri aj sekciu Články )

G-EY6JVWTDEX