O nelineárnom systéme diagnostiky a harmonizácie

13.10.2022

V súčasnosti veda a spoločnosť vo všeobecnosti čelia informačnému preťaženiu. Človek sa v tomto mori informácií začína topiť a pomaly stráca celkový obraz.
Ešte pred storočím lekár potreboval na správnu diagnózu vedomosti overené tisíckami rokov lekárskeho pozorovania a bohaté skúsenosti. Dnes sa k diagnóze dostáva na základe rýchlo sa rozvíjajúcich laboratórnych analýz, množstva zobrazovacích techník a lieči často podľa schém stanovených pre tú ktorú diagnózu, bez ohľadu na individualitu každého pacienta. Niektoré poznatky platia len určitú dobu a ďalším výskumom sú neskôr vyvrátené.

Kedysi pomáhalo lekárovi stanoviť správnu diagnózu aj niečo ako intuícia. Už aj psychoanalytik Carl Gustav Jung definoval chrakter ľudí niekoľkými kategóriami. Jednou z nich podľa prevahy spracovávania informácií delil ľudí na riadiacich sa opakovane potvrdenými faktami a ich analýzou a na ľudí, u ktorých prevažoval systém spracovania informácii vedúci k intuitívnemu syntetickému spracovávaniu informácií, kde na základe niekoľkých faktov človek dokáže veci pospájať do väčšieho celku, ako by zodpovedalo sume týchto faktov. Samozrejme jedná sa o prevahu spôsobu spracovania informácií a nie o dve nespojité kategórie.
Moderná veda sa postupne približuje k fenoménu intuície a uvedené sa snaží využívať aj v prístrojoch pracujúcich na báze NLS. Ide tu o princíp získavania informácií prostredníctvom elektromagnetických vĺn určitej frekvencie frekvencie, ktoré dokážu prenášať stimuly v ľudskom mozgu a obchádzať bežné zmysly. Z 10 miliónov jednotiek informácií je vedome rozpoznaná iba jedna, ostatné sú zafixované v podvedomí. Informácie zo sféry podvedomia sa získavajú buď spontánne, alebo na úrovni nezvyčajných, zmenených stavov vedomia ako sú hypnóza, snívanie, meditácia ale napríklad aj pri užívaní psychofarmák. Celý svet je prepojený prostredníctvom rôznych informačných signálov a techniky získavania informácií zo sféry podvedomia sú zatiaľ len čiastočne uznávané ako možnosti rozvoja vedy a spoločnosti.
Početné štúdie v oblasti energetiky-informatiky a technické možnosti viedli k vytvoreniu zariadení schopných prekonať bariéru medzi vedomím a podvedomím. Takéto zariadenia sú schopné poskytnúť množstvo nových informácií. Osobitná oblasť záujmu je zdravie. Sú to nové možnosti diagnostiky, odlišné od konvenčného postupu.

Teoretické a experimentálne práce, ktoré umožnili daný vývoj inicioval už koncom 19. storočia Nikola Tesla. Potom pokračoval George Lakhovsky, vedec, ktorý študoval účinky rádiových vĺn na zdravie zvierat a stav rastlín, americký výskumník R. Rife, ktorý skúmal účinky elektromagnetických frekvencií na ľudský organizmus.
V roku 1950 R. Voll objavil a vyvinul systém elektrického testovania akupunktúrnych bodov ľudského tela. Vollova metóda bola prvou hardvérovou metódou výskumu energetického stavu organizmu. Vykonáva sa testovaním elektromagnetickej vodivosti na koncových bodoch akupunktúrnych meridiánov pomocou špeciálnej sondy. Výsledky štúdie vo forme digitálnych alebo grafických indikátorov môžu poskytnúť predstavu o prítomnosti zápalu alebo degenerácie v študovanom meridiáne a zodpovedajúcich orgánoch. Ďalšou známou metódou na diagnostikovanie stavu energie u človeka je Kirlianova diagnostika aury. Používa sa na určenie stavu elektromagnetického poľa človeka vo všeobecnosti. Stav jednotlivých orgánov je daný konfiguráciou ich biopoľa.

NLS-diagnostická metóda umožňuje hodnotenie stavu bioenergie každého orgánu individuálne a tela ako celku. Výsledky je možné získať vo forme vizuálnych obrázkov s topografiou postihnutej oblasti, ako aj grafickými prvkami, ktoré pomáhajú analyzovať mieru poškodenia telesného tkaniva, čo umožňuje presnejšie určiť nielen typ poruchy (zápal alebo deštrukcia), ale aj približné určenie diagnózy.
Proces porovnávania sa uskutočňuje rezonančným zosilnením žiarenia na skúmaný orgán a následným spracovaním signálov získaných pomocou spúšťacích a prijímacích senzorov. Výsledok zodpovedá momentu, kedy je meranie uskutočné.
Prvá verzia zariadenia na nelineárnu analýzu mala iba manuálne zadávanie informácií. Lekár sa aktívne podieľal na diagnostike pacienta, pomocou nízkofrekvenčných vibrácií, ktoré sú blízke rytmu theta a tým sa mozog stáva citlivejším k žiareniu v tele pacienta. Výsledky sú potom zaznamenané pomocou odchýlky rámu v tvare L držaného lekárom-operátorom na špeciálnej Fleindlerovej stupnici. Táto metóda výskumu je však príliš subjektívna a nie je bezpečná pre zdravie ošetrujúceho lekára. To viedlo k vývoju a vytvoreniu takzvaného spúšťacieho senzora, poskytujúceho automatické zadávanie informácií o zdravotnom stave pacienta do počítača.

Aký vplyv majú spúšťacie senzory?
Prvýkrát bol pri pokusoch VN Kravkova v 20. storočí zaznamenaný vzdialený efekt interakcie s predmetmi živej a neživej povahy, teda prenos dátových impulzov z človeka na stroj. Pod vedením prof. V. Togátovej boli študované reakcie rôznych polovodičových štruktúr na vplyv biooperátorov. Experimentálne bolo dokázané, že ľudský mozog bez pomoci drôtov môže ovplyvniť citlivé senzorové zariadenie. Bolo treba vyvinúť softvér a spracovať databázu normálnych a patologických stavov orgánov v dialógovom režime medzi telemetrickým komplexom a spätnou reakciou meranej mozgovej aktivity a previesť tieto informácie na sekvencie impulzov zo špeciálneho snímača. Prejavuje sa to tak, že ľudský mozog dostáva signál o potrebe overenia (testu) toho či onoho orgánu. Signál je privádzaný na obrazovku monitora, ako aj do slúchadiel v sérii elektromagnetických vĺn, ktoré sú vlastné zdravému ľudskému telu. Je to umožnené tým, že každá bunka a tým aj každý orgán v ľudskom tele má svoje vlastné spektrum elektromagnetických vĺn.

Čo sa deje s cieľovým orgánom? V NLS zariadenie obsahuje digitálny spúšťací senzor, simulovaný priamo v mikroprocesore hlavnej jednotky prostredníctvom počítačového softvéru a analógového spúšťacieho senzora hlavnej výskumnej jednotky - pn-junction tranzistora, čo zvyšuje spoľahlivosť merania.
V súčasnosti existuje niekoľko výrobcov týchto zariadení. Najmä v ruskej pôvodnej verzii sa ako slúchadlá používajú magnetoinduktory s frekvenciou oscilácií, ktorá je blízka rytmu mozgu theta a je patentovo chránená. Preto v iných verziách zariadení - sú ako vodič použité elektromagnetické vlny blízke alfa rytmu mozgu. V mnohých iných verziách prístrojov sa používajú ako induktory laserové žiariče na ovplyvnenie mozgu pacienta, kde použitie lasera vedie k zvýšeniu rezonančnej odozvy. Tu ale existuje riziko nepriaznivých účinkov takejto expozície, preto veľa výrobcov laserový žiarič nepoužíva.

Technológia NLS je svojou filozofiou vzdialená od súčasnej medicíny a je často nepochopená vedeckou obcou z dôvodu nedostatku informácií.
Biofeedback diagnostika a terapia využíva mozog a centrálny nervový systém na aplikáciu terapeutických frekvencií na osobu cez spúšťacie biosenzory. Potom na základe zaznamenaného výsledku porovnáva databázy, ktoré obsahujú frekvencie zdravých tkanív.
S technológiou biofeedback sa príznaky ochorenia používajú ako vodítko a berie sa do úvahy čo všetko je v našom tele prepojené. Napríklad bolesť je často príznak, ktorý úplne nesúvisí s oblasťou, z ktorej pochádza a upozorňuje nás, že niečo nie je v poriadku. Mozog dostane impulz o potrebe otestovať jeden alebo viac orgánov tela, ktorý sa zachytí v biosenzoroch a zobrazí na monitore počítača. Následne je spracovaný v systéme. Tento impulz predstavuje sériu elektromagnetických kmitov charakteristických pre zdravé orgány. Každé ľudské telo má svoje vlastné špecifické spektrum elektromagnetických oscilácií. Tie sú potom porovnávané s patologickými vzormi uloženými v pamäti prístroja a hodnotí sa miera zhody. Tým je možné preskúmať otázku týkajúcu sa zdravotného stavu a ako odpoveď poskytne mozog subjektu odpoveď, ktorú potom zachytávajú senzory. Výsledok predstavuje stav telesného organizmu v danom momente.

Na záver treba povedať, že kvalitné vstupné dáta tzn. kvalitné induktory sú podstatou úspechu. Pokiaľ sú vstupné dáta nekvalitné, potom žiadny software ich nie je schopný dostatočne výpovedne spracovať.