Melatonín

28.12.2021

Melatonín je prirodzene produkovaný hlavne v epifýze mozgu a pomáha regulovať denné rytmy nášho organizmu. Na produkcii melatonínu sa podieľajú aj niektoré ďalšie orgány ako napríklad koža, črevo, kostná dreň a iné. U zdravých ľudí zostáva hladina melatonínu v konštantnom rozsahu v závislosti od dennej doby ( svetlo - tma ). Vekom jeho produkcia klesá a môže byť ovplyvnená aj niektorými druhmi potravín a nápojov.

Melatonín je prevažne používaný pri poruchách spánku spojených so zmenou denného rytmu. Je dokázaný aj pozitívny efekt melatonínu na mytochondriálnu dysfunkciu, čo má významný vplyv u pacientov s mnohými ochoreniami.

V prípade pacientov s rakovinou sa ukázalo, že rozsah hladín denného rytmu klesá. Existuje množstvo štúdií na základe ktorých sa dá predpokladať protirakovinový efekt melatonínu, hlavne z hľadiska predĺženia života. Predpokladaný efekt melatonínu je spájaný s niekoľkými cestami spojených s antioxydačným účinkom, reguláciou apoptózy ( normálna smrť buniek ) a potlačením vytvárania nových ciev tumorom. . Pri sledovaní liečebného efektu melatonínu sa kládol dôraz na jeho vplyv na cirkadiálny rytmus, ale výsledky pozorovaní boli dosť rozdielne. Existujú aj štúdie, ktoré efekt nedokázali.

Melatonín sa hlavne odporúča ako doplnková liečba nakoľko sa zdá, že zosilňuje efekt základnej terapie ( napríklad chemo alebo radio terapia ), znižuje počet vedľajších účinkov a má aj preventívny účinok na niektoré druhy nádorov ako napríklad rakovina prostaty, prsníkov, žalúdka a kolorektálny karcinóm.

Doplnky melatonínu sa môžu ukázať ako mimoriadne užitočné, ak sú spojené so správnou chemoterapiou / rádioterapiou a správnym typom rakoviny.

Melatonín je produkovaný aj niektorými rastlinami a je známy ako fytomelatonín. Zistilo sa, že obsah fytomelatonínu je vysoký v týmuse, šalvii, čínskom koreni sladkého drievka, mäte piepornej a ľubovníku bodkovanom.

Melatonín pochádzajúci z rastlín sa dobre vstrebáva, naviac na veľkom počte buniek sú vysoké koncentrácie špecifických receptorov melatonínu, ktoré tiež pomáhajú zvyšovať jeho účinok. Prostredníctvom týchto dvoch mechanizmov je melatonín schopný nielen priamo meniť mechanizmy opravy DNA a pôsobiť na apoptózu (prirodzená bunková smrť ), ale aj senzibilizovať Tu bunky na špecifickú protirakovinovú terapiu.

Pretože súčasné poznatky poukazujú na ťažkosti s porovnateľnosťou štúdií pre nekonzistentnosť metodiky, bude potrebné zosúladiť kritéria na overenie vplyvu melatonínu na liečbu rakoviny v ďalších štúdiách.

Zaujímavé by bolo sledovať účinnosť vybraných obsahových látok v kombináciách, keďže za optimálne zdravotné benefity rastlinných potravín a prípravkov môže práve zastúpenie celého spektra obsahových látok a ich interakcie.

Zdroj

melatonin - PMC - NCBI (nih.gov)