Homocysteín

03.02.2022

Homocysteín je aminokyselina, ktorá sa v tele prirodzene vytvára ako medziprodukt pri metabolických reakciách. Normálne sa homocysteín rýchlo odbúrava. Ak je jeho metabolizmus narušený, dochádza k jeho hromadeniu a zvýšeniu hladiny v krvi. Hladina homocysteínu (Hcy) je obvykle kontrolovaná tromi enzýmami, kde dva sú závislé na kyseline listovej v organizme.

Iba približne 10 percent obyvateľov žijúcich v krajinách EÚ má optimálnu hladinu homocysteínu a celá tretina európskej populácie vykazuje zvýšené hodnoty. Referenčné hodnoty sú v rozmedzí 5,0 - 12,0 µmol/l. Ľudia, ktorí majú hladinu homocysteínu 6 mmol / l a menej, spravidla nebývajú chorí.

Pri hodnotách 20 mmol / l a viac existuje možné riziko rozvoja jednej z piatich hlavných civilizačných chorôb: infarktu, mŕtvice, cukrovky, rakoviny a demencie. Približne 5% obyvateľstva Európskej únie žije s týmito hodnotami.

Toto tvrdenie však niekoľko štúdií a ani niektoré odborné kruhy nepotvrdzujú a meranie Hcy považujú za zbytočné, pretože zvýšená hladina podľa nich ukazuje len na deficit kyseliny listovej a nie na možnosti, že by to mohla byť príčina kardiovaskulárnych alebo neurodegeneratívnych ochorení. Vzhľadom na stále nedostatočné dáta je Hcy ešte stále veľkou neznámou aj pre mnohých lekárov.

Úloha Hcy pri vzniku niektorých neurologických a srdcovocievnych ochorení je stále nejasná. Zdá sa, že Hcy predstavuje rizikový faktor pre cerebrovaskulárne ochorenia, demenciu a je spájaný aj so vznikom aterosklerózy a srdcovocievnych ochorení. Existuje predpoklad, že Hcy sa podieľa na poškodení nervov cez neurotoxický efekt a poškodení cievnej výstelky cez prozápalový potenciál. Literatúra a niektoré ďalšie štúdie ale daný fakt nedokazujú. Teória sa skôr prikláňa k názoru, že Hcy potencuje toxický účinok iných proteinov (Abeta, tau protein, presenilin..) a proteáz (kaspazy), kde následne môže dôjsť k zápalu a poškodeniu hladkej svaloviny ciev. Vzťah medzi zvýšenou hladinou Hcy a zhoršovaním kognitívnych funkcií bol potvrdený väčšinou klinických štúdií. Tak isto sa predpokladá, že Hcy má určitú spojitosť s porážkou ( mozgová mŕtvica ) či už v zmysle nedokrvenia alebo krvácania.

Pre znížene rizika hromadenia Hcy sa odporúča zabezpečiť bežnú dávku vitamínu B6 50-75 mg, vitamínu B12 v dávke 50-150 mcg a kyseliny listovej v dávke 400-800 mcg.

Nedostatok uvedených vitamínov môže mať za následok vyššie riziko hromadenia Hcy, čo môže viesť k zvýšeniu rizika srdcovo-cievnych ochorení a zvýšeniu rizika mozgovej porážky a srdcového infarktu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6337226/