Biorezonancia

25.04.2022

Už od čias gréckych filozofov v procese poznávania reality sa ľudstvo snaží zistiť pravdu o prírode. Platón napríklad spomína niečo nehmotné, niečo ako 5 element s názvom éter. Pred zrodom vedy - teda vedeckej metódy založenej na konfrontácii teórie s praxou sa často uplatňovala iba ľudská predstavivosť a fantázia. Tie samozrejme nestačia na poznanie pravdy. Vznikali nové teórie a tie, čo neprotirečili experimentálnym pozorovaniam, sa rozvíjali ďalej.

Tak aj v prípade biorezonancie na predchádzajúce experimenty s elektromagnetickým poľom v spojitosti s biologickými objektami nadviazali viacerí výskumníci.

Neprehliadnuteľnú súvislosť si pri meraní frekvenčnými generátormi v roku 1976 všimol aj jeden z priekopníkov biorezonancie Paul Schmidt. Zaujal ho nález, že ochorenia diagnostikované klasickou západnou medicínou boli detegovateľné frekvenciami až od 100 kHz nižšie. A preto, aby mohol pomôcť harmonizáciou pri už prejavených ochoreniach, začal frekvenciami nižšími ako 100 kHz. Po zlepšení stavu urobil kontrolné merania a zistil, že frekvencia sa zvýšila 10 násobne a nie dvojnásobne, ako očakával ( napr. 2, 4, 8 ... ). Napríklad, ak pri ochorení nameral frekvencie 72,5 kHz, po nejakom čase a zlepšení bola nameraná frekvencia 725 kHz, namiesto očakávanej frekvencie 150 kHz. Na základe týchto skúseností a ďalších meraní dospel k názoru, že ochorenie v zmysle oscilácie sa prejavuje podľa určitého vzoru. Začne vo vysokých frekvenciách a postupne sa frekvencia znižuje v desaťnásobkoch. Ak uvedené nie je korigované, pri poklese pod 100 kHz sa ochorenie prejaví na fyzickej úrovni a je diagnostikovateľné klasickou medicínou. Veľmi vysoké frekvencie pri klesajúcom trende je možné harmonizovať veľmi rýchlo. Čim sú frekvencie nižšie, tým je harmonizačný čas dlhší. Uvedené je dôležité aj z hľadiska prevencie.

V podstate sa mu potvrdil aj fakt ohľadne vnímania našimi zmyslami, kde existuje paradox napríklad ak sa hluk zvýši 10násobne, subjektívne toto zvýšenie vnímame len ako dvojnásobné.

Čiže ani uvedené vnímanie sa nezvyšuje postupne podľa vzoru 2, 4, 8, 16 ....

https://www.bioresonance-technologies.com/bioresonance.html

Počuli ste niekedy o Weber- Fechnerovom zákone?

Ja doteraz nie.

Ale je tu určitá analógia s horeuvedeným textom.

Weber-Fechnerov zákon odkazuje na dve hypotézy v psychofyzike, známých ako Weberov zákon a Fechnerov zákon. Obidva zákony popisujú ľudské vnímanie, konkrétne vzťah medzi reálnou zmenou v psychickom stimule a vnímanou zmenou.

Matematické vyjadrenie zákona je dosť komplikované, ale to nie je dôležité.

p = k * log {S} \ {S_0}

hovorí, že intenzita pocitu človeka je úmerná logaritmu intenzity stimulu. 

Preklad do slovenčiny: 

Akékoľvek dva subjekty, ktoré majú napríklad určitú hmotnosť, aby ich človek mohol vnímať ako odlišnú hmotnosť, druhá by mala byť odlišná o 1/30 a viac. Máme dve závažia - napríklad 100 ( intenzita ) gramov a 105 gramov, je jednoduché rozlíšiť, ktoré z nich je to ťažšie. Keď ale vezmeme dve závažia s rovnakým rozdielom hmotností, ale ťažšie, už to nejde poznať - napríklad 500 ( intenzita )gramov a 505 gramov nepoznáme.

Čím je človek starší, tým rýchlejšie mu plynie čas  (intenzita) sa zvyšuje, a preto rozdiel intenzity napr. u 60 ročného a viac, sa 1 rok zdá čím ďalej tým kratší - pre človeka sa čas akoby zrýchľuje, pripadá mu, že každý ďalší rok ubieha rýchlejšie.

To isté platí o zvuku, o svetle ...

Prečo to spomínam? Súvislosť vidím v nasledujúcom fakte. Komunikácia na úrovni buniek prebieha na rádovo v MHz ( 1 000 kHz ) až GHz ( 1 000 000 kHz ). Čiže ak na tejto úrovni dôjde k poklesu frekvencie rádovo v desaťnásobku, uvedené zmeny väčšina ľudí nepociťuje. Existujú citlivejší jedinci, ktorí uvedenú zmenu vnímajú, ale z pohľadu klasickej medicíny sú zdraví. Väčšina ľudí začne zmeny  pociťovať až keď sa dostáva na úroveň niekde okolo 100 kHz. Čiže na úrovni 100 je rozdiel 10 pociťovaný silnejšie, ale na úrovni 1 000 000 rozdiel 10 skoro nikto nepociťuje.

Toto je dôležité napríklad aj v prípade elektromagnetického smogu. Samotní predajcovia meracích zariadení na elektromagnetický smog upozorňujú na dôležitý fakt:

Citujem:

"Náš názor je, že zákonom stanovené medzné hodnoty sú rádovo vyššie ako tie, ktoré odporúčajú nezávislé odborné inštitúcie, ktoré dostatočne berú do úvahy aj netepelné účinky elektromagnetického žiarenia, poľa na nervový systém a biologické procesy v tele. Hlavne pokiaľ ide o nemocnice, škôlky, školy a spálne."

https://www.nbit.sk/nbit/9-MERANIE-EMF-ELEKTROSMOGU