Biofotóny a biorezonancia

13.07.2022

Aj keď o existencii biofotónov, ich úlohe a potenciálnom využití v medicíne sa stále vedú diskusie, vyberám niektoré poznatky tak ako boli publikované s miernym pozmenením.

Podľa WHO, napriek vedeckému pokroku v možnostiach liečby, stále narastá trend počtu chronických ochorení. To má významný dopad na ekonomickú a sociálnu sféru. Jeden z konceptov popisujúci príčiny vzniku a mechanizmu chronických ochorení sa zakladá na epigenetickom vplyve na zmeny v expresii génov. V závislosti na čase sa tieto zmeny dokážu ďalej replikovať v DNA. V jadrách buniek eukariotických organizmov jadrový chromatín vytvára elektrickú osciláciu, ktorá je založená na vlastnostiach komplexov DNA bielkovín, ktoré sú ovplyvnené epigenickým vplyvom prostredia. Tieto zmeny je možné detegovať pomocou biorezonancie a tým aj ovplyvňovať rozvoj chronických ochorení už vo včasnom štádiu rozvoja. Proces diagnostiky je založený na spektrálnej analýze elektromagnetického poľa organizmu. Toto predpokladá, že elektromagnetické vlnenie ako epigenetický faktor vplýva na proces dynamických zmien chromatínu v zmysle aktivácie alebo supresie biochemickcých procesov v organizme a hrá dôležitú úlohu vo vývoji a liečbe chronických ochorení.

Biofotón je fotón netermálneho pôvodu, viditeľný v ultrafialovom spektre svetla a je vyžarovaný biologickými systémami.

V experimentoch vedených P. Garjajevom a spolupracovníkmi bolo potvrdené, že DNA a chromozómy produkujú slabé laserové vyžarovanie, ktoré slúži na komunikáciu so svojím okolím. Toto pripodobnili ku genetickému textu, niečo ako genetický jazyk preložený do ľudskej reči, ktorým chromozomálny aparát vysiela a prijíma genetické texty respektíve dekóduje a kóduje infomácie z okolia a tým s ním komunikuje. Tu chromozómy pôsobia ako dynamická holografická brána, kde je slabé laserové svetlo zobrazované v elektromagnetickom poli. Distribúcia určitej frekvencie má charakter fraktálu, takže nukleotidy v DNA sú schopné vytvárať holografické predobrazy bioštruktúr. DNA je prítomná v každej bunke a nesie kompletnú informáciu o celom jedincovi. Väčšinou sa z nej v danom čase a na danom mieste v organizme číta len veľmi malá časť. Títo vedci predpokladajú, že genetická informácia okrem kódujúcej DNA existuje aj v kvantovej (vlnovej ) podobe. Tento model myšlienky o fungovaní DNA podľa týchto výskumných pracovníkov predstavuje úplne nové možnosti v liečbe aj závažných chronických ochorení a degeneratívnych procesov v orgánoch a tkanivách. Narušenie elektromagnetickej energie systému môže vplývať aj na transkripčné a translačné procesy v DNA, napríklad potlačením aktivity T a NK buniek. Ak negatívny vplyv takéhoto narušenia pretrváva dlhšie, vznikajú v organizme procesy vedúce k degeneratívnym ochoreniam, depresii a iným zdravotným problémom.

Elektróny vysielajú a absorbujú energiu pričom vznikajú fotóny. Tu DNA je niečo ako presne definovaným skladom týchto elektrónov a samozrejme aj vznikajúcich biofotónov. Na základe uvedeného u týchto vedcov vznikla predstava, že špecifická vibrácia biofotónu aktivuje alebo potláča špecifickú génovú sekvenciu, čo môže byť ovplyvnené liečebne pomocou biorezonancie. Je zdokumentované, že oprava DNA môže byť aktivovaná pomocou frekvencie 528 Hz, čo je presná frekvencia, kedy molekuly vody v okolí štruktúry DNA vytvárajú šesťstranný hexagón.

Biofyzika nazerá na organizmus ako na zložitý vzájomne prepojený bioenergetický systém. Kľúč k porozumeniu biorezonancie leží v pochopení faktu, že všetky procesy v organizme sú kontrolované a riadené elektromagnetickými osciláciami. Elektróny absorbujú a emitujú biofotóny. DNA, ktorá je bohatá na elektróny ( nesie negatívny elektrický náboj ), je akoby zásobárňou týchto biofotónov. Táto energia biofotónov, jej inerakcie s ostatnými biofotónmi a dynamické zmeny sú potom zodpovedné za zmeny v bunkách, tkanivách, orgánoch a následnej odpovedi celého organizmu."

Súčasné možnosti zaznamenávania emisií fotónov dosiahli štádium, ktoré umožňuje rozlíšenie signálu v čase a priestore. Publikovaný materiál zahŕňa aspekty vzťahu k zdraviu, chorobám a metódy analýzy fotónového signálu.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15947465/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12511993/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11494446/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34104247/