Ľudský organizmus je nesmierne zložitý, vzájomne prepojený bioenergetický systém. Kľúč k porozumeniu biorezonancie leží v pochopení faktu, že všetky procesy v organizme sú kontrolované a riadené elektromagnetickými osciláciami, ktoré z epigenetického hľadiska definujú, ktorá časť kódujúcej DNA bude aktivovaná alebo utlmená nekódujúcimi zložkami DNA.

Jeden z konceptov popisujúci príčiny vzniku mechanizmu ochorení sa zakladá na epigenetickom vplyve ( pozri sekciu články ) na zmeny v expresii génov, kde v jadrách buniek jadrový chromatín vytvára elektrickú osciláciu. Tá je založená na vlastnostiach komplexov DNA bielkovín, ktoré sú ovplyvnené rôznymi podnetmi. Elektromagnetické vlnenie, ako epigenetický faktor, vplýva na proces dynamických zmien chromatínu v zmysle aktivácie alebo supresie biochemických procesov v organizme a hrá dôležitú úlohu vo vývoji a liečbe ochorenia. Existuje predpoklad, že tieto zmeny je možné detegovať pomocou biorezonancie a ovplyvňovať vývoj ochorenia. DNA nesie negatívny elektrický náboj a pri týchto zmenách elektróny v DNA absorbujú a emitujú fotóny. Energia fotónov interaguje s ostatnými fotónmi a definuje dynamické zmeny v bunkách, tkanivách, orgánoch a následnú odpoveď celého organizmu. Na základe toho špecifická vibrácia fotónu aktivuje alebo potláča špecifickú génovú sekvenciu, čo môže byť ovplyvnené liečebne pomocou biorezonancie.

Dôležité je určenie elektronickej štruktúry molekuly, ktorá určuje chemické vlastnosti v interakciách medzi atómami a to, ako sa atómové orbitály atómu spájajú a vytvárajú jednotlivé chemické väzby, keď sa tvorí molekula, pričom zahrnujeme dva kľúčové pojmy orbitálna hybridizácia a rezonancia.

Je známy fakt, že elektrón existuje v duálnej forme ( vlna aj častica ), tak aj genetická informácia v DNA existuje aj v kvantovej (vlnovej ) podobe. DNA je prítomná v každej bunke a nesie kompletnú informáciu o celom jedincovi. Väčšinou sa z nej v danom čase a na danom mieste v organizme číta len veľmi malá časť. Čiže ak dôjde k poškodeniu tkaniva alebo orgánu, mení sa aj výsledná suma hodnôt parametrov, ktoré vstupujú do procesu posudzovania ako informácia a mení sa aj spôsob, podľa miery závažnosti poškodenia, ako organizmus na danú zmenu reaguje. Túto mieru reakcie organizmu na danú zmenu sa snažíme zmerať a pomôcť samoregulačným systémom organizmu sa s danou zmenou vyrovnať.

Je teda dôležité pochopiť tieto jedinečné elektromagnetické energetické polia v tele, pretože poskytujú kritické informácie z hľadiska zdravia a choroby.

Poznanie reality a vývoj v prírodných vedách nespočíva v popieraní iného poznania, ale vo vzájomnom prepojení pri ktorom nové poznatky nadväzujú na predošlé, pričom dochádza k rozšíreniu hraníc aplikovateľnosti do nových oblastí.


U nás sa netreba rozhodovať medzi klasickou - západnou medicínou , alebo tzv. alternatívou. Naše vedomosti z medicíny, biorezonancie a akupuntúry s použitím špičkovej technológie a individuálneho prístupu integrujeme 

                                                do jedného celku. 

Ordinačné hodiny

Po - Pi: 10:00 - 18:00

len objednaní klienti

Adresa

Račianska 69/b, Bratislava, 831 02


Bezbolestne, neinvazívne bez vedľajších účinkov

Navštívte nás na adrese: ​Račianska 69/b, Bratislava, 831 02

Zavolajte nám: +421 949 656 332